Beleidsplan

In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren.  We zijn een kleine maar hechte gemeente met problematiek die daar bij hoort en mogelijkheden die daar bij horen.  Het is van het grootste belang dat al ons functioneren in dienst blijft staan van onze visie.

De Protestantse gemeente te Kantens- Stitswerd- Rottum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Kantens- Stitswerd- Rottum.

Visie

We willen een levendige gemeente zijn die steunt op het fundament van Christus. Onze kerk, het huis van God, staat midden in het dorp. Iedereen is welkom, maar vooral ook nodig. 

De kerkdiensten/vieringen

Deze staan in het middelpunt van onze geloofsbeleving als gemeenschap. Elke zondagochtend, op een enkele uitzondering na, is er een dienst in de Antoniuskerk, en 4 keer per jaar in de Georgiuskerk te Stitswerd.

We volgen de kerkelijke seizoenen, die duidelijk tot uitdrukking komen door het gebruik van antependia, projecten  in de advents- en 40 dagentijd, de Stille Weekvespers, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren en na de zomer via de startzondag naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 

De projecten worden voorbereid door de leiding van de kindernevendienst, de voorganger en de verantwoordelijke voor het liturgisch bloemschikken.

De predikant gaat eens per maand voor. Na de dienst wordt er dan meestal gezamenlijk koffie gedronken. Hierbij staat het elkaar ontmoeten centraal.

Enkele keren per jaar worden er bijzondere diensten gehouden, zoals Taizevieringen op een zondagavond in de wintertijd. Met Pinksteren wordt er de laatste jaren een Grunneger Dainst gehouden. Op de laatste zondag van oktober vindt er een Reformatieviering plaats in samenwerking met de andere kerken van het dorp.  Door deze andere vieringen aan te bieden hopen we ook andere doelgroepen te bereiken. Dit beleid willen wij de komende jaren voortzetten.

Samenwerken in het dorp

Eenmaal per jaar vergaderen de kerkenraden van de drie kerken van Kantens gezamenlijk. De gemeenteleden van alle kerken kunnen elkaar drie maal per jaar na een zondagochtenddienst ontmoeten, in een van de drie kerken.  In de komende jaren willen we dit graag zo voortzetten.

Samenwerken in een cluster

Clustervorming, aangestuurd door de Classis Winsum, zal de komende jaren steeds meer gestalte krijgen. De kerkenraad is zich bewust van het feit dat de gemeente steeds kleiner wordt. Tijdens vergaderingen en gemeenteavonden wordt dit onderwerp steeds aangesneden. Wanneer zijn we te klein om door te gaan? Wat willen en kunnen we zelf doen, en waar zoeken we samenwerking? 

Op dit moment zijn zomerdiensten geweest  met de Geref. Kerk van Onderdendam en in het afgelopen jaar ook met de Protestantse Gemeente van Westeremden. De  kerkenraad heeft aangegeven een cluster aan te willen gaan met  de Prot. gem. i.w. van Middelstum, de Herv. gemeente Huizinge en de Prot. gem. Westeremden.  De komende jaren zullen deze clusters steeds meer gestalte krijgen en zal er op meer terreinen worden samengewerkt. Dit alles zal  steeds uitgebreid met de gemeente worden gecommuniceerd, in vergaderingen en via het kerkjournaal.

Pastoraat

Pastoraat is kortweg gezegd: omzien naar elkaar. De gemeente wordt het lichaam van Christus genoemd. Ieder gemeentelid heeft daarin zijn plaats en zijn gaven, die hij kan gebruiken voor de ander. De onderlinge verhouding is er een van wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Ieder lid geeft en ontvangt. Hierin komt het omzien naar elkaar tot uiting. 

Pastoraat is onderdeel van de geloofsgemeenschap en het wil ook een bijdrage leveren aan de opbouw van de geloofsgemeenschap. Pastoraat is ook: het bevorderen van het gesprek over geloofs- en zingeving vragen.

Aan de gemeente is een predikant verbonden. De belangrijkste taak van de predikant is het geven van pastorale zorg aan gemeenteleden. 

De ouderlingen hebben een andere rol binnen het pastoraat. Er zijn geen wijken ingedeeld en er worden door hen geen reguliere bezoeken afgelegd. Elke ouderling die dienst heeft op zondag, bezorgt de bloemen na de ochtenddienst en maakt daardoor contact. Tevens zijn de ouderlingen beschikbaar voor de gemeente voor pastorale gesprekken, indien gewenst. 

Men kan hiervoor zelf contact opnemen met de ouderlingen.

Predikant

De predikant heeft naast het pastoraat en het verzorgen van 12 kerkdiensten per jaar nog andere taken. Hij geeft de catechese en is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten rond advent en 40-dagen tijd en startzondag. Tot de taken van de predikant behoren ook het bijwonen van de maandelijkse vergadering van de kerkenraad en de vergaderingen van de Classis.  

Vorming en toerusting

In het winterseizoen worden een aantal thema-avonden georganiseerd in alle cluster gemeentes. Gemeenteleden kunnen dan kiezen uit een gevarieerd aanbod aan thema avonden binnen het cluster.

Jeugdwerk

Het jeugdwerk in onze gemeente vindt gestalte in een jeugdclub voor kinderen van ongeveer 8 tot ongeveer 12 jaar oud. Voor de jongeren is er een gespreksgroep. 

Vrouwenvereniging

In het bijzonder willen we Vrouwenvereniging Monica noemen, die als bloeiende vereniging een bijzondere plaats voor velen inneemt binnen het kerkelijk verenigingsleven.

De Diaconie

Visie

De diaconie heeft een ondersteunende rol in de gemeente en verleent hulp en bijstand daar waar dat nodig is. Dit komt tot uiting door oog en oor te hebben voor de minder bedeelde medemens. Het doel is om de komende jaren met name ons te richten op de noden in de nabije omgeving. Hier geven we onder andere vorm aan door de dankdagactie ten behoeve van de plaatselijke voedselbank te organiseren, door het organiseren van ontmoetingen in het winterseizoen, het organiseren van advent- en/of kerstattenties voor gemeenteleden en andere acties die op dat moment actueel zijn.

Verder is de diaconie aanwezig-  of heeft de diaconie een actieve rol tijdens kerkdiensten, kerkenraadvergaderingen en andere overlegvormen.   

De diaconie bestaat uit 2 leden, welke beide actief kerkenraad lid zijn.
Er is sinds het voorjaar van 2012 een vacature die nog niet is ingevuld.
De diaconie vergadert enkele malen per jaar. Hier is geen vaste structuur in, er wordt vergaderd indien dit nodig is.
Beide diakenen hebben zitting in de kerkenraad en vervullen ieder op eigen wijze, hun taak hierin.
De penningmeester is een gemeentelid en heeft geen zitting in het college van diakenen.

De taken van de diaconie zijn onder te verdelen in:

 • Er is 4 keer per jaar een Avondmaalsviering en een viering op Witte donderdag.
  De diaconie bereidt deze vieringen voor door inkopen voor het Avondmaal te doen, de tafel te bereiden en heeft een actieve rol tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal.
 • Het inzamelen van de collectegelden en het tellen daarvan na de kerkdiensten.
 • Het verlenen van bijstand aan hen die dit nodig hebben en het eventueel doorverwijzen naar gemeentelijke instanties. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen gemeenteleden en anderen. Steeds staat het voorbeeld van Jezus Christus voor ogen, die met ontferming bewogen werd en handelend optrad.  De gemeente reageert hierop door niet alleen geld en goed maar ook tijd en energie vrij te maken om het diaconale werk handen en voeten te geven.
 • Het organiseren van de dankdagactie ten bate van de voedselbank in de eigen regio.
 • Het organiseren van een jaarlijkse kerstgift voor gemeenteleden.
 • Het dienen van de kerk in meerdere vergaderingen.
 • Inventariseren van steunaanvragen over het gehele jaar en daaruit eventueel een gift aan overmaken.
 • Bij trouw- en rouwdiensten is er indien gewenst 1 diaken aanwezig.

De diaconie zet dit beleid ongewijzigd voort.

in de beleidsnotitie van de Diaconie vind u een financieel overzicht.

Aangepast in november 2015.

Het college van kerkrentmeesters 

Het College van Kerkrentmeesters is ondersteunend en faciliterend m.b.t. tot het beleid van de kerkenraad. De KRM houdt zich aan de doelstellingen zoals die geformuleerd zijn in de Kerkorde. Ordinantie 11 uit de Kerkorde is daarom als bijlage bij dit beleidsplan opgenomen. In dit beleidsplan worden de uitgangspunten van de Centrale Beleidscommissie meegenomen. Die worden zoveel mogelijk door vertaald in het beleid voor de komende vijf jaar. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de financiën en beheer van gebouwen en landerijen in de gemeente van Kantens-Stitswerd. In dit beleidsplan staat op hoofdlijnen beschreven hoe dit wordt vormgegeven. 

De kerkelijke gebouwen moeten plaatsen zijn waar mensen graag komen. Voor de kerk is in 2015  een restauratie afgerond die tot doel heeft de kerk de komende jaren in een goede staat te behouden.

Als de werkzaamheden achter de rug zijn zal worden gekeken welke andere grote projecten de aandacht kunnen krijgen. Onderwerp dat van belang is;

 • Verbetering staat van de graven rondom de kerk.

Financiële positie/beleid

De structurele inkomsten van de Protestantse Gemeente zijn de laatste jaren verbetert door een aanpassing van de pachten van de percelen grond die de kerk in eigendom houdt. De kerkrentmeesters houden de financiën scherp in de gaten en willen ook mogelijk toekomstige tekorten terugdringen. De kerk is geen commerciële organisatie. Het streefpunt is dan ook de nullijn. 

De Protestantse Gemeente heeft de volgende onroerende goederen in bezit:

 • Antoniuskerk (hypotheekvrij)
 • Salem
 • Enkele percelen verpachte grond

Het College van Kerkrentmeesters heeft de mogelijkheid om eenmalige grote investeringen te doen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van:

 • Eigen vermogen
 • Geld dat vrijkomt bij de verkoop van eigendommen
 • Leningen of schenkingen
 • Acties onder gemeenteleden

In de beleidsnotitie van de kerkrentmeesters vind u een financieel overzicht.